Vedtekter

IOM_logoIOM_logo

Norsk IOM Klubb

Tilsluttet International One Metre, International Class Association

Forkortelser/definisjoner:
IOM  International One Metre.
IOM ICA   IOM International Class Asscosiation.
Registrert båt  En bt som har fått tildelt nummer.
Sertifisert båt  En Registrert Båt med gyldig mlebrev.

Vedtekter.

 1. Norsk IOM klubbs oppgave er å utbre interessen for IOM seiling i Norge.
 2. Medlemskap er åpent for enhver som har interesse for klassen.
 3. Kun medlemmer med sertifisert båt har stemmerett vedrørende saker som angår administrasjonen av klassen og dens klasseregler.
 4. All kommunikasjon vil være elektronisk, enten via e-mail eller oppslag på klasseklubbens hjemmeside. Alle møter kan holdes elektronisk med elektronisk stemmegivning.
 5. Årsmøtet skal kalles inn med minimum 14 dagers varsel, og skal behandle årsmelding, regnskap, innkomne saker, vedta kontingent og holde valg. Årsmøtet kan holdes elektronisk om nødvendig.
 6. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme mÃ¥te som ordinære Ã¥rsmøter og kalles inn med 14 dagers varsel. Ekstraordinære Ã¥rsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om Ã¥rsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen. Lovendringer kan bare foretas pÃ¥ ordinært eller ekstraordinært Ã¥rsmøte etter Ã¥ være oppført pÃ¥ saklisten i innkallingen, der det mÃ¥ oppgis hvilke bestemmelser som foreslÃ¥s endret og hva endringen gÃ¥r ut pÃ¥.
 7. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 8. Klubben er underlagt de til enhver tid gjeldende regler ISAF har vedrørende modellseiling.
 9. Styrets sammensetning.

Styret skal bestå av minimum 4 personer:
Leder, Sekretær, Kasserer og Styremedlem.
Medlemmene velges for to år av gangen, det skal være overlapp på representantene slik at leder og kasserer velges for to år første gang, sekretær og styremedlem velges for et år første gangen.
IOM ICA ”World Council” representant velges av styret blant styrets medlemmer.

 1. Styrets oppgaver:

Styrets oppgaver er å organisere driften av klasseklubben slik at klubbens oppgaver kan utføres tilfredsstillende.
Styret oppnevner de nødvendige komiteer og fagpersonell som trenges for å drive klubben.

 1. Klasseklubbens oppgaver:
  •  Være bindeledd til IOM ICA
  • Være bindeledd til NSF
  • Registrere bÃ¥ter og eiere
  • Tildele seilnummer
  •  Ansvar for mÃ¥ling og klassemÃ¥lere
  • Utstede sertifikater
  • Sette opp terminliste for rankingseilaser
  • Sette opp regler og rutiner for rankingsystem
  •  Utvelgelse og pÃ¥melding til internasjonale mesterskap
  • Koordinere kontakt mellom medlemmene  og IOM ICA
 1. Stemmegivning til IOM ICA ”World Council”:

  Saker som skal til behandling i IOM ICA ”World Council” skal legges ut for avstemming blant klubbens medlemmer.

Norsk IOM klubbs representant til ” IOM World Council” er forpliktet til å stemme i henhold til resultatet av avstemningen.

 1. Klasseregler:

  Klasseregler ”International One Metre Class Rules” og gjeldende tolkninger som definert av ISAF-RSD  og IOMICA der denne har blitt bemyndiget av ISAF-RSD.