Seilbestemmelser

 

Introduksjon:

Seiling er en gentlemanssport og det forventes at man oppfører seg sømmelig og venlig overfor hverandre.  Våre seilaser har sjelden dommere så vi er avhengig av at vi klarer å håndtere protester ved å ta våre straffer.

 • Ta sin straffer der det er dømt eller protestert. Uenighet kan selvfølgelig forekomme og da tar man det som protest på land.
 • Ikke protester om man er usikker på om man har rett, da har man det sjelden.
 • Fokuser på egen seiling, man har rett til å protestere på andre hendelser enn de man er involvert i selv, men i våre seilaser prøver vi å unngå dette.
 • Protester korrekt, se sektion 9. Ingen behøver å forholde seg til protester som ikke er fremført korrekt.
 • Seil klokt, husk at å skape kaos på toppmerket når man kommer inn for babord skaper  irritasjon og frustrasjon for de involverte.

 

1. Regler

Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene slik disse er definert  i World Sailing Kappseilingsregler samt appendiks E til samme.

IOM-klasseregler.

Ved konflikt mellom språkene vil den engelske teksten ha fortrinn.
Disse seilasinstruksjoner må leses i sammenheng med kunngjøringen for seilasene. Kunngjøringen inneholder informasjon om det praktiske og eventuelt egne bestemmelser som er bestemt for seilasene.

E4.2, ( b) forandres med følgende tillegg: Hjelp fra arrangør båt eller båt som arrangør kontrollerer.

Det er den versjonen av reglene som er gyldige på seilastidspunktet som gjelder

2. Teknisk kontroll.

Alle deltagende båter kan bli kontrollert iht. Klassereglene får, under og etter regattaene.

3.  Heat System.

Heat Management System (HMS) gjelder ved flere enn 21 deltagere. Versjon opplyses ved registrering dersom aktuelt.

4.  Maksimaltider.

Maksimaltid for en seilas er 20 min.
Båter som ikke fullfører innen 5 min. etter første båt har gått i mål scorer DNF

5. Tid til reparasjon, bytte rigg.

 1. Rett til å kreve utsettelse av heat for å skifte rigg har kun de som rykker opp eller ned og skal seile neste heat. ( NB gjelder kun ved flere enn 1 heat ), dette må varsles umiddelbart, dog senest før 2 min varselsignal er gitt. Påfølgende heat utsettes 5 min.
  Ved seilaser med kun et heat er det kun skader som gir rett til utsettelse. Riggbytte kvalifiserer ikke til utsettelse.
 2. Ved skader kan man kreve 5 min reparasjonstid. seiles det i 2 eller flere heat får man ikke utsettelse for å reparere skader som man kunne forvente at kunne vært oppdaget mens man venter på å få seile, eks. batteribytte, ref 1. over.
  Varsling av skade som over.

Særskilte lokale forhold kan tilsies at tillegg for gang/seiltid  innrømmes. Dette skal informeres om ved registrering.

6.  Endringer i seilingsbestemmelsene.

Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp før kl. 09.00 samme dag de trer i kraft, bortsett fra at eventuell forandring i tidsprogrammet for kappseilasene vil bli oppslått før kl. 20.00 dagen før de trer i kraft.

7.  Løpet.

Løpet fremgår av banediagrammet HER, samt at dette blir vist ved oppslag på offisiell oppslagstavle.
Det vil bli seilt pølsebane med offset merke etter kryssmerke og port ved lensemerke. Start/mållinje plasseres midt i banen, løpet seiles to ganger

8.  Merkeberøring.

Det er tillatt å berøre kryssmerke, offset merket, lensemerkene (port). Start og målmerkene får ikke berøres ved start og målgang.

9. Dømming, protester og straff.

Det kan bli gjennomført dømming på vannet. Dette vil bli opplyst om på skippermøte og slått opp på den offisielle oppslagstavle.

Dommerne er fri til å dømme fra de posisjoner, og bruke de hjelpemidler de finner mest hensiktsmessig.

Protester kan fremføres muntlig. Dommer meddeles dette umiddelbart etter målgang.

Protestskjema vil være tilgjengelig på regattakontoret.

Fremføring av protest:
NOR XX  ( XX ) protesterer NOR YY ( YY)
, fremføres med høy og klar røst to ganger.
All annen måte å protestere på er ikke gyldig og ansees som prat på brygga og skal unngåes.
Nasjonalitets identifikasjon er valgfritt.

Etter at det er protestert mot en båt i henhold til E5.2, kan:

 1. Den som det protesteres mot, akseptere straffen og fri seg ved å utføre en straffevending (inklusive en stagvending og en jibb)
 2. Kan en dommer så snart som mulig kunngjøre avgjørelsen som følger:
  1. Protest «avvist“ ingen straff, sak avsluttet.
  2. Straff til (seil nummer) en eller flere båter straffes.
  3. Om dommerne ikke kan se seilnummer skal båten beskrives og så fort som mulig også seilnummeret ropes opp.
  4. Ikke observert,  Den protesterende kan protestere ihht regel E5

Straff ilagt i henhold til 2B vil være en dobbel straffevending (inklusive to stagvendinger og to jibber).

Det er kun i tilfelle 2D eller at dommerne ikke har sagt noe at protest kan bringes videre.

Dersom en båt tjener på å bryte en regel, bryter en regel med vilje eller unnlater å ta en straff når det kreves, eller bryter god sportsånd, kan dommerne pålegge en eller flere tilleggstraffer

Mekling:
Dersom man er involvert i protest er det mulig å fremlegge saken for dommerne til mekling. Basert på resultatet herfra kan man enten gjennomføre full protesthøring etter vanlig prosedyre, eller man kan trekke seg fra den aktuelle seilasen. Dette gjelder både den som protesterer og den det protesteres mot.

Dersom man velger å trekke seg så blir man stående med RAF i poengberegningen.

Involverte parter i en protest vil bli ropt opp når protesthøringen starter. Partene i protesten er selv ansvarlig for å møte til protesthøringen umiddelbart med eventuelle vitner. Protesthøring vil bli foretatt i juryrommet. Dette forandrer regel 63.2

10. Straff ved toppmerket.

En båt som som bryter regler om styrbord babord innenfor 4 lengders sonen skal ta dobbel straff. ( Straff iht pkt. 9.2b vil således bli 4 tørn )

11. Poengberegning.

Lavpoengsystemet i henhold til Kappseilingsreglene Appendiks A pkt. A4.1 vil bli benyttet i samsvar med HMS.
Strykninger:
Etter 4 fullførte seilaser 1 strykning
Etter 8 fullførte seilaser 2 strykninger
Etter 16 fullførte seilaser 3 strykninger
Deretter en strykning for hver 8. seilas.

12. Ansvarsfraskrivelse.

Deltagerne deltar i regattaen på egen risiko, se kappseilingsreglene 4, avgjørelse om å delta.

Den organiserende myndighet, mannskaper og medlemmer av protestkomiteen vil ikke akseptere noe ansvar for skade, forårsaket av egne handlinger eller av en av den organiserende myndighets mannskaper, eller protestkomiteens mannskaper, eller av en annen deltagers handlinger, eller av en følgebåt’s handlinger – på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen, verken som direkte eller indirekte skade. Listen over skader er ikke ment som `begrenset til` men som i tillegg til, dersom ytterligere skader, mentale lidelser etc. pådras.

Den organiserende myndighet, mannskaper og medlemmer  av protestkomiteen vil heller ikke akseptere noe ansvar i henhold til ovennevnte liste forårsaket av sammenstøt eller grunnstøting m.m. for nyttetrafikk, fartøy eller båter i området. Deltakerne minnes om Sjøveisreglenes bestemmelser om vikeplikt for nyttetrafikken og andre fartøy eller båter.

13. Beskjeder til deltagerne.

Vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen, se kunngjøring for plassering.

Oppdatert 13.08.2022