NMS Lov

NMSLogo.jpg
NMSLogo.jpg

Lov for

Norsk Modellseilforening

stiftet 1904

Vedtatt av årsmøte 2013 og godkjent avNorges idrettsforbund.

§ 1 Formål

 • Norsk Modellseilforenings (NMS) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)
 • NMS skal virke til fremme av modellseilsporten i Norge
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
 • Skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 1b Foreningens Logo

Foreningens merke er ovalt med gul seilbåt på grønt vann, med blå bakgrunn og gul kant. Foreningens flagg er blått med ovennevnte merke. Foreningens vimpel er grønn med initialene NMS i gult.

§ 2 Organisasjon

 • NMS er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets.
 • NMS er medlem av Norges Seilforbund
 • NMS hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem av Oslo idrettsråd.
 • NMS er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 • Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder NMS uavhengig av hva som måtte stå i NMS’s egen lov.

§ 2b Virksomhet

 • Foreningen fører båtregister over de båter som fyller målereglenes krav.
 • Alle medlemmer skal underrettes skriftlig om foreningens møter og regattaer. Regattaliste publiseres etter årsmøtet. Innbydelse til særskilte regattaer som NM, NoM, EM og VM publiseres separat.
 • Klubbhuset disponeres av NMS. Husets inventar er foreningens eiendom og disponeres av styret. Det kan ikke selges eller leies ut permanent uten årsmøtetstets godkjenning.

§ 3 Medlemmer

 • Alle som aksepterer NMSs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
 • Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt NMSs lover og bestemmelser.
 • En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
 • Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
 • Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.
 • Som Æresmedlem kan årsmøtet på styrets anbefaling oppta enhver person som har gjort seg særlig fortjent til dette.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

 • Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
 • Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

 • For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
 • Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
 • Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i NMS. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra NMS’s side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen ør skyldig kontingent er betalt.
 • § 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

  For refusjon av utgifter og godtgjørelse til NMS’s tillitsvalgte gjelder:
  Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

  § 7 Kjønnsfordeling

  Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn.

  Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, rÃ¥d og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, rÃ¥d og utvalg m.v. som bestÃ¥r av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

  Idrettsstyret kan nÃ¥r det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

  § 8 Inhabilitet

  Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til åtreffe avgjørelse:

  1. Når vedkommende selv er part i saken
  2. Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje sånær som søsken
  3. Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
  4. Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

  Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

  Inhabilitetsspøsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

  Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

  § 9 Straffesaker

  For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

  § 10 Årsmøtet

  NMSs øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.

  Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på NMSs internettside.

  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

  Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

  Alle NMSs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

  Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

  § 11 Ledelse av årsmøtet

  Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av NMS.

  § 12 Årsmøtets oppgaver

  Årsmøtet skal:

  1.  Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle NMSs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle NMSs regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta NMSs budsjett.
  9. Behandle NMSs organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:
   1. Leder og nestleder(sekretær)
   2. 1 styremedlem og.1 varamedlem
   3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
   4. 2 revisorer
   5. 1 representant til ISAF RSD og eventuelt Representanter til ting og møter i de organisasjoner NMS er tilsluttet.
   6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

  Leder og nestleder Sekretær velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

  Styremedlemmene velges for to år. Leder og nestleder (sekretær) må ikke velges samtidig. Hvis så skjer, velges nestleder(sekretær) for ett år.

  Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

  Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd.
  En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag.
  Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

  Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd.
  Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

  § 13 Stemmegivning på årsmøtet

  Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

  Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

  For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

  § 14 Ekstraordinært årsmøte i NMS

  Ekstraordinært årsmøte i NMS innkalles av NMSs styre med minst 14 dagers varsel etter:

  a) Vedtak på årsmøte i NMS.

  b) Vedtak i styret i NMS.

  c) Skriftlig krav fra 1/3 av NMSs medlemmer.

  d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

  Ekstraordinært årsmøte i NMS skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

  § 15 NMSs styre

  NMS ledes og forpliktes av styret, som er NMSs høyeste myndighet mellom årsmøtene.

  Styret skal

  1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
  2. Påse at NMSs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at NMS har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
  3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
  4. Representere NMS utad.

  Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

  Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

  § 16 Grupper/avdelinger/komiteer

  NMS skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i NMS, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

  Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av NMSs organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

  For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere NMS utad uten styrets godkjennelse.(20)

  § 17 Lovendring

  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i NMS etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

  Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

  Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

  § 18 kan ikke endres.

  Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for NMS, trer i kraft umiddelbart.

  § 18 Oppløsning

  Oppløsning av NMS kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

  Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.

  Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.

  I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

  Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.